Handelsbetingelser - Danske Fiskeauktioner

handelsbetingelser

KontaktOpkøbereFiskereProcedurerPriserTilførsler

Handelsbetingelser

 1. GENERELT

  1. Nærværende handelsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, anvendelse på alle handler mellem Danske Fiskeauktioner A/S (DFA) og sælger.

  2. Betingelserne finder anvendelse både i forhold til:

   • Løbende aftaler
   • Dag-til-dag leveringer
   • Mundtlige aftaler
  3. Skriftlige aftaler træder i kraft, når alle parter har underskrevet aftalen. Mundtlige aftaler træder i kraft ved indgåelsen og er gyldige, uanset om der efterfølgende fremsendes ordrebekræftelse.

  4. Den til enhver tid gældende udgave af DFA’s Almindelige Handelsbetingelser er tilgængelige på DFA’s hjemmeside, www.dfa.as.

 2. PRIS OG OMKOSTNINGER
  1. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms med mindre andet er skriftligt aftalt.

  2. Omkostninger for ydelser leveret af DFA afregnes i overensstemmelse med gældende omkostningsblad. De til enhver tid gældende priser er tilgængelige på DFA’s hjemmeside, www.dfa.as.

 3. GRUNDLAG FOR PRISDANNELSE OG AFREGNINGSBETINGELSER
  1. Prisen for de enkelte leverancer af fisk og skaldyrs fastsættes i henhold til den pris der opnås ved videresalg via DFA’s online auktionssystem.

  2. I overensstemmelse med gældende branchenorm, anses der for indgået aftale om "selvfakturering", med mindre andet er aftalt skriftligt, og DFA udsteder således et afregningsbilag i forbindelse med ethvert køb.

  3. Sælger skal i umiddelbar forlængelse af modtagelsen af afregningsbilaget gøre DFA opmærksom på eventulle uoverensstemmelse.

  4. Sælger er forpligtiget til at underrette DFA såfremt der sker ændringer i sælger momsregistreringsforhold mv. Modtager sælgeren et afregningsbilag der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, så er sælger forpligtiget til underrette DFA herom, så DFA kan korrigere fejlen.

  5. DFA forbeholder sig ret til, med jævne mellemrum, via opslag på www.skat.dk at sikre sig at de oplyste informationer er korrekte.

 4. SPORBARHED
  1. EU’s kontrolforordning kræver at visse sporbarhedsoplysninger skal følge fisken hele vejen fra fartøj til fiskehandler. Det betyder at sælger er forpligtiget til at videregive dokumentation for sporbarheden til DFA.

  2. Kan sælger ikke dokumentere påbudt sporbarhed er DFA berettiget til at afvise varen/partiet.

 5. MISLIGHOLDELSE OG TVISTER
  1. Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler, herunder ret til at hæve den indgåede aftale, samt til at kræve erstatning for eventuelle tab, således at ikke-misligholdende part stilles svarende til, at aftalen var behørigt opfyldt.

  2. Alle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

smileyrapport pefa